Cấu trúc rẽ nhánh if else trong java

Chương trình là một dãy các câu lệnh được bố trí thực hiện theo một trình tự nào đó, nhưng đôi khi ta muốn điều khiển luồng thực hiện của chương trình tuỳ thuộc vào điều kiện gì đó. Ngôn ngữ lập trình java cung cấp một số câu điều kiện cho phép ta điều khiển luồng thực hiện của chương trình, chúng được liệt kê trong bảng sau:

Kiểu lệnhTừ khoá
Lặpwhile, do-while, for
Quyết địnhif-else, switch-case
Xử lý lỗitry-catch-finally, throw
Rẽ nhánhbreak, continue, label:, return

Hiểu về cấu trúc if-else

Trong cuộc sống của chúng ta thì gặp khá nhiều trường hợp if-elst, ví dụ như: "Nếu hôm nay trời mưa thì tôi sẽ nghỉ học nếu không thì tôi sẽ đi học". Trong lập trình cũng sẽ có câu lệnh diễn đạt ý tương tự, người ta gọi là câu điều kiện if else. Với ví dụ này thì trong Java chúng ta có thể diễn đạt như sau:

if(hôm nay trời mưa) {
 tôi sẽ nghỉ học;
} else {
 tôi sẽ đi học;
}

Cấu trúc rẽ nhánh if else trong Java

Trong Java có 2 cấu trúc rẽ nhánh if là dạng khuyết và dạng đủ

Dạng khuyết

Cú pháp:

if(điều kiện) {
 câu lệnh 1;
 câu lệnh 2;
 câu lệnh 3;
 ...
}
// hoặc
if(điều kiện) câu lệnh 1; // đối với trường hợp có 1 câu lệnh có thể viết tắt.

Sự hoạt động của cấu trúc if thiếu được mô ta qua sơ đồ sau

cau-truc-re-nhanh-if-else-trong-java

public class Thaycacac {
 public static void main(String []args) {
  if(isTroiMua() === true) { // isTroiMua() là một hàm
   System.out.println("Tôi sẽ nghỉ học")
  }
 }
}

Dạng đủ

if(điều kiện) {
 câu lệnh 1;
 câu lệnh 2;
 câu lệnh 3;
 ...
};
else {
 câu lệnh 1;
 câu lệnh 2;
 câu lệnh 3;
 ...
}

// hoặc
if(điều kiện) câu lệnh 1;
else câu lệnh 1;

Sự hoạt động của cấu trúc if thiếu được mô ta qua sơ đồ sau

cau-truc-re-nhanh-if-else-trong-java

public class Thaycacac {
 public static void main(String []args) {
  if(isTroiMua() === true) {
   System.out.println("Tôi sẽ nghỉ học")
  } else {
   System.out.println("Tôi sẽ đi học")
  }
 }
}

Một ví dụ khác:

public class Thaycacac {
 public static void main(String []args) {
  int age = 18;
  if (age > 18)
   System.out.print("Bạn đủ tuổi để đăng ký");
  else
   System.out.print("Bạn chưa đủ tuổi để đăng ký");
 }
}
Kết quả
Bạn đủ tuổi để đăng ký

Dạng if..else if..else

Đây là dạng cấu trúc rẽ nhiều nhánh nếu ta muốn xét nhiều trường hợp để thực hiện rõ ràng hơn.

Cú pháp:

if (điều kiện 1) {
 câu lệnh 1;
 câu lệnh 2;
 ...
} else if (điều kiện 2) {
 câu lệnh 1;
 câu lệnh 2;
 ...
} else {
 câu lệnh 1;
 câu lệnh 2;
 ...
}
public class Thaycacac {
 public static void main(String []args) {
  String job = "Sinh viên";
  if (job == "Học sinh")
   System.out.print("Bạn còn lứa tuổi học sinh");
  else if (job == "Sinh viên")
   System.out.print("Sinh viên có thể tham gia");
  else
   System.out.print("Không rõ công việc của bạn");
 }
}
Kết quả
Sinh viên có thể tham gia
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello