Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Java

Ngoài việc ép kiểu thì chuyển đối kiểu dữ liệu từ kiểu số ngày sang kiểu số khác (ví dụ như từ double thành int) cũng được java hỗ trợ

Chuyển đổi String thành int trong java

Việc chuyển đổi String thành int trong java thường được sử dụng nếu chúng ta phải thực hiện các phép toán trên chuỗi có chứa số. Chúng ta sử dụng phương thức Integer.parseInt().

int i = Integer.parseInt("200");

Chuyển đổi int thành String trong java

Việc chuyển đổi int thành String trong java cũng thường được sử dụng trong nhiều trường hợp ví dụ như tham số truyền vào một hàm cần phải là tring

Chúng ta có thể chuyển đổi int thành String trong java bằng 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Integer.toString()
// Cách 1
int i=10;
String s=String.valueOf(i); // kết quả là s = "10"

// Cách 2
int i=10;
String s=Integer.toString(i); // kết quả là s = "10"

Chuyển đổi String thành long trong java

Để chuyển đổi String thành long trong java, chúng ta có thể sử dụng phương thức Long.parseLong().

long i = Long.parseLong("200");

Chuyển đổi long thành String trong java

Tương tự như chuyển đổi int thành string, ta có 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Long.toString()
// Cách 1
int i=10;
String s=String.valueOf(i); // kết quả là s = "10"

// Cách 2
int i=10;
String s=Long.toString(i); // kết quả là s = "10"

Chuyển đổi String thành float trong java

Để chuyển đổi String thành float trong java, chúng ta có thể sử dụng phương thức Float.parseFloat().

float i = Float.parseFloat("200");

Chuyển đổi float thành String trong java

Chúng ta có thể chuyển đổi float thành String trong java bằng 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Float.toString()
// Cách 1
float i = 999.999F; // F là subfix cho số float
String s = String.valueOf(i); // kết quả là s = "999.999"

// Cách 2
float i = 999.999F;
String s = Float.toString(i); // kết quả là s = "999.999"

Chuyển đổi String thành double trong java

Để chuyển đổi String thành double trong java, chúng ta có thể sử dụng phương thức Double.parseDouble().

double i = Double.parseLong("200");

Chuyển đổi double thành String trong java

Chúng ta có thể chuyển đổi double thành String trong java bằng 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Double.toString()
// Cách 1
double i = 999.999D; // D là subfix cho số double
String s = String.valueOf(i); // kết quả là s = "999.999"

// Cách 2
double i = 999.999D;
String s = Double.toString(i); // kết quả là s = "999.999"

Chuyển đổi String thành Date trong java

Chúng ta có thể chuyển đổi String thành Date trong java bằng cách sử dụng phương thức parse() của các lớp DateFormat và SimpleDa`teFormat.

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class StringToDateExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String sDate = "17/07/2017";
    Date date = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").parse(sDate);
    System.out.println(sDate + "\t" + date);
  }
}
Kết quả
17/07/2017 Mon Jul 17 00:00:00 ICT 2017

Toán tử +

Ngoài các cách chuyển đổi kiểu dữ liệu số học thành String ở trên, java cung cấp toán tử cộng (+) cũng được sử dụng để chuyển các kiểu số thành String.

public class ToanTuCong {
  public static void main(String[] args) {
    double d = 100D;
    String s = "" + d;
    System.out.println(s);
  }
}
Kết quả
100.0
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello