Lệnh và khối lệnh trong Java

Lệnh / câu lệnh trong Java

Lệnh hay câu lệnh là tập hợp các từ khóa, tập ký tự trong java và được kết thúc bởi dấu chấm phẩy ;

int tuoi = 12; // đây là một dòng lệnh
String ten = "Thaycacac" // đây là dòng lệnh

Khối lệnh trong Java

Một khối lệnh là đoạn chương trình gồm hai lệnh trở lên và được bắt đầu bằng dấu mở ngoặc nhọn { và kết thúc bằng dấu đóng ngoặc nhọc }.

Bên trong một khối lệnh có thể chứa một hay nhiều lệnh hoặc chứa các khối lệnh khác.

{ // khối 1
 { // khối 2
  lệnh 2.1;
  lệnh 2.2;
  ...
 } // kết thúc khối lệnh 2
 lệnh 1.1;
 lệnh 1.2;
 ...
} // kết thúc khối lệnh 1
{ // bắt đầu khối lệnh 3
 // Các lệnh thuộc khối lệnh 3
 // ...
} // kết thúc thối lệnh 3
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello