Lớp Number trong Java

Lớp Number là một Wrapper class trong java. Cung cấp nhiều method giúp thao tác nhanh với số, ngoài ra một object Number chỉ chứa duy nhất một giá trị number.

image

Các lớp bao kiểu số

Các lớp Byte, Short, Integer, Long, Float, Double là các lớp con của lớp Number.

Trong các lớp này đều xác định hai giá trị:

<Lớp bao>.MIN_VALUE
<Lớp bao>.MAX_VALUE

là các giới hạn của các số trong kiểu đó.

byte minByte = Byte.MIN_VALUE; // -128
int maxInt = Integer.MAX_VALUE; // 2147483647

Trong mỗi lớp bao có hàm typeValue() để chuyển các giá trị của các đối tượng nguyên thủy về giá trị số.

byte byteValue()
short shortValue()
int intValue()
long longValue()
float floatValue()
double doubleValue()

Trong mỗi lớp bao còn có hàm static parseType(String s) để chuyển các giá trị được biểu diễn dưới dạng xâu về các giá trị số.

byte value1 = Byte.parseByte(16);
int value2 = Integer.parseInt(2002);
double value3 = Double.parseDouble(3.14);
Viết chương trình để nhập vào một dãy số tùy ý và sắp xếp theo thứ tự tăng dần
import java.io.*; class SapXep{
static int[] day;

static void nhap() {
 String str;
 int n = day.length;
 DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in);
 System.out.println("Nhap vao " + n + " so nguyen");
 for (int k = 0; k < n; k++) {
  try{
   System.out.print(k + ": ");
   str = stream.readLine();
   day[k] = Integer.valueOf(str).intValue();
  } catch(IOException e){
  System.err.println("I/O Error!");
  }
 }
}

static void hienThi() {
 int n = day.length;
 for (int k = 0; k < n; k++)
  System.out.print(day[k] + " ");
 System.out.println();
}

static void sapXep(){
 int x, max, k;
 for(int i =day.length-1; i > 0; i--){
  max = day[i];k = i;
  for (int j = 0; j < i; j++)
   if (max < day[j]) {
    max = day[j]; k = j;
   }
  day[k] = day[i]; day[i] = max;
  }
 }

public static void main(String[] args){
 String str;
 int n;
 DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in);
 System.out.print("\nCho biet bao nhieu so nhap vao: ");

 try{
  str = stream.readLine();
 } catch(IOException e){
  System.err.println("I/O Error!");
  str = "0";
 }

 n = Integer.valueOf(str).intValue();
 SapXep.day = new int[n];
 nhap();
 sapXep();
 System.out.println("Day so duoc sap xep: ");
 hienThi();
 }
}
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello