Mô hình xử lý ngoại lệ của Java

Mô hình sử lý ngoại lệ của java dựa trên ba hoạt động chính: đặc tả ngoại lệ, ném ra ngoại lệ, và bắt ngoại lệ

Mỗi phương thức đều có thể phát sinh các ngoại lệ, các ngoại lệ có thể phát sinh cần được mô tả chi tiết trong lệnh khai báo của phương thức, việc khai báo này đựơc gọi là đặc tả ngoại lệ.

Khi một câu lệnh trong phương thức gây lỗi, mà người lập trình không cung cấp mã xử lý lỗi, thì ngoại lệ được chuyển đến phương thức gọi phương thức đó, việc này được gọi là ném ra biệt lệ, ta có thể ném ra biệt lệ một cách tường minh (điều này sẽ được giới thiếu sau).

Sau khi JVM ném ra một ngoại lệ, thì hệ thống thi hành java bắt đầu tiến trình tìm mã xử lý lỗi. Mã xử lý lỗi hay còn gọi là mã xử lý biệt lệ, java runtime sẽ tìm mã xử lý lỗi bằng cách lần ngược trở lại chuỗi các phương thức gọi nhau, bắt đầu từ phương thức hiện tại. Chương trình sẽ kết thúc nếu không tìm thấy mã xử lý biệt lệ. Quá trình tìm kiếm này gọi là bắt biệt lệ.

Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello