Toán tử 3 ngôi trong Java

Toán tử điều kiện là một loại toán tử đặc biệt vì nó gồm ba thành phần cấu thành biểu thức điều kiện, hay nói cách khác toán tử điều kiện là toán tử 3 ngôi.

Toán tử 3 ngôi

toan-tu-3-ngoi-trong-java

Cú pháp:

biến = Biểu thức logic ? Câu lệnh khi biểu thức trả về true : Câu lệnh khi biếu thức trả về false;

Trong đó:

 • Biểu thức logic: là một biểu thức logic, nó trả trả về giá trị true hoặc false.
 • Câu lệnh khi biểu thức trả về true: Giá trị trả về nếu Biểu thức logic nhận giá true.
 • Câu lệnh khi biếu thức trả về false: Giá trị trả về nếu Biểu thức logic nhận giá false.
String result = isTroiMua() === true ? System.out.println("Tôi sẽ nghỉ học") : System.out.println("Tôi sẽ đi học");
Kiểu giá trị của Câu lệnh khi biểu thức trả về trueCâu lệnh khi biếu thức trả về false phải tương thích với nhau.
Đoạn biểu thức điều kiện sau trả về giá trị “a là số chẵn” nếu như giá trị của biến a là số chẵn, ngược lại trả về giá trị “a là số lẻ” nếu như giá trị của biến a là số lẻ.
String result = a % 2 == 0 ? "a là số chẵn" : "a là số lẻ";

Một số ví dụ

Nếu như trước đây khi phải sử dụng với if – else ta sẽ có như thế này:

int exp = 3;
int salary;

if (exp > 3) {
 salary = 1000;
} else {
 salary = 500;
}

Thì bây giờ chỉ còn:

int exp = 1;
int salary = exp > 3 ? 1000 : 500;

Nếu như trước đây ta sẽ có :

int exp = 2;
int salary;
if ( exp < 1 ) {
 salary = 1000;
} else if ( exp < 2 ) {
 salary = 1500;
} else if ( exp < 3 ) {
 salary = 2000;
} else {
 salary = 3000;
}

Thì bây giờ chỉ còn:

int exp = 2;
int salary = exp < 1 ? 1000 :
 exp < 2 ? 1500 :
 exp < 3 ? 2000 : 3000
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello