Từ khóa break và continue

Bên trong thân của các cấu trúc lặp ta có thể điều khiển luồng thực hiện bằng cách sử dụng lệnh breakcontinue, lệnh break sẽ chấm dứt quá trình lặp mà không thực hiện nốt phân còn lại của cấu trúc lặp, continue sẽ ngưng thực thi phần còn lại của thân vòng lặp và chuyển điều khiển về điểm bắt đầu của vòng lặp, để thực hiện lần lặp tiếp theo, ví dụ sau chỉ ra cách sử dụng breakcontinue bên trong cấu trúc lặp

Lệnh break trong vòng lặp

tu-khoa-break-va-continue

public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
  int x = 2;
  while (x < 15) {
   System.out.println("x = " + x);
   // Kiểm tra nếu x = 5 thì thoát ra khỏi vòng lặp.
   if (x == 5) {
     break;
   }
   x++;
   System.out.println("x after ++ = " + x);
  }
  System.out.println("Done!");
 }
}
Kết quả
x = 2
x after ++ = 3
x = 3
x = 4
x after ++ = 5
x = 5
Done!

Lệnh continue trong vòng lặp

Lệnh continue có thể xuất hiện trong một vòng lặp, khi bắt gặp lệnh continue chương trình sẽ bỏ qua các dòng lệnh bên trong khối lệnh và phía dưới của continue và bắt đầu một bước lặp tiếp theo mới (Nếu các điều kiện vẫn đúng).

tu-khoa-break-va-continue

public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
  int x = 2;
  while (x < 7) {
   System.out.println("x = " + x);
   // x = x + 1;
   x++;
   // Toán tử % là phép chia lấy số dư.
   // Nếu x chẵn, thì bỏ qua các dòng lệnh phía dưới của 'continue',
   // và tiếp tục bước lặp (iteration) mới (nếu điều kiện vẫn đúng).
   if (x % 2 == 0) {
     continue;
   }
   System.out.println("x after ++ = " + x);
  }
  System.out.println("Done!");
 }
}
Kết quả
x = 2
x after ++ = 3
x = 3
x = 4
x after ++ = 5
x = 5
x = 6
x after ++ = 7
Done!
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello