Tài nguyên

Nơi cất giữ những thứ mà một developer cần để để có thể hành nghề. Hiện tại tài nguyên bao gồm phần tổng hợp học liệu, và những câu hỏi phỏng vấn cho ngành lập trình. Kungfutech sẽ đồng hành và chia sẻ cùng bạn trên chặng đường phát triển sự nghiệp. Nếu bạn có tài nguyên quý báu thì hãy đóng góp cho chúng mình nhé.

Câu hỏi phỏng vấn