Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn Javascript phần 1

Các câu hỏi sẽ từ cơ bản đến nâng cao: kiểm tra trình độ JavaScript của bạn, làm mới một chút về kiến thức, hay chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn lập trình!

Các đáp án được đặt dưới mỗi câu hỏi, hãy click để tham khảo chúng. Chúc may mắn :heart:

1. Output là gì?

function sayHi() {
 console.log(name);
 console.log(age);
 var name = "Lydia";
 let age = 21;
}

sayHi();
 • A: Lydiaundefined
 • B: LydiaReferenceError
 • C: ReferenceError21
 • D: undefinedReferenceError
Đáp án

Đáp án: D

Trong hàm chúng ta đã khai báo biến name với var. Điều đó có nghĩa là biến này sẽ được hoisted (một vùng nhớ sẽ được set up khi biến được khởi tạo) với giá trị mặc định là undefined, cho tới khi chúng ta thực sự định nghĩa biến đó. Trong hàm này, chúng ta chưa hề định nghĩa biến name tại dòng mà ta log ra, vậy nên giá trị mặc định của nó vẫn là undefined.

Các biến được khai báo với keyword let (và const) cũng được hoisted nhưng không giống như var, chúng không được khởi tạo. Chúng ta sẽ không thể truy cập chúng cho tới khi chúng ta khai báo (khởi tạo) chúng. Người ta gọi đó là "temporal dead zone". Khi ta truy cập đến một giá trị trước khi chúng được khai báo, JavaScript sẽ throws một ReferenceError.


2. Output sẽ là gì?

for (var i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => console.log(i), 1);
}

for (let i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => console.log(i), 1);
}
 • A: 0 1 2 and 0 1 2
 • B: 0 1 2 and 3 3 3
 • C: 3 3 3 and 0 1 2
Đáp án

Đáp án: C

Bởi vì event queue trong JavaScript, hàm setTimeout callback sẽ được gọi sau khi vòng lặp được thực hiện. Bời vì biến i trong vòng lặp đầu tiên được khai báo với từ khóa var, nên nó sẽ là một biến global. Trong suốt vòng lặp, mỗi lần chúng ta tăng giá trị của i lên 1, sử dụng phép toán ++. Cho tới khi callback setTimeout được gọi, giá trị của i đã trở thành 3 rồi.

Trong vòng lặp thứ 2, biến i được khai báo với từ khóa let, có nghĩa nó là một biến block-scoped (block là những gì được viết bên trong cặp ngoặc { }). Tại mỗi vòng lặp, i sẽ là một biến mới có một giá trị mới, và giá trị đó có scope là bên trong vòng lặp mà thôi.


3. Output sẽ là gì?

const shape = {
 radius: 10,
 diameter() {
  return this.radius * 2;
 },
 perimeter: () => 2 * Math.PI * this.radius,
};

shape.diameter();
shape.perimeter();
 • A: 20 and 62.83185307179586
 • B: 20 and NaN
 • C: 20 and 63
 • D: NaN and 63
Đáp án

Đáp án: B

Chú ý rằng giá trị diameter là một hàm thông thường, còn perimeter là một arrow function.

Không giống như hàm thông thường, với arrow function, biếnthis sẽ trỏ tới surrounding scope! Có nghĩa là khi chúng ta gọi perimeter, nó sẽ không được gọi bởi shape object, mà nó được gọi bởi object nào đó tại surrounding scope (ví dụ window chẳng hạn).

Khi không có giá trị radius tại object đó, nó sẽ trả về undefined.


4. Output là gì?

+true;
!"Lydia";
 • A: 1 and false
 • B: false and NaN
 • C: false and false
Đáp án

Đáp án: A

Phép toán cộng + sẽ convert một toán hạng sang dạng number. true1, và false is 0.

Chuỗi 'Lydia' là một truthy value. Điều chúng ta thật sự đang hỏi chính là "có phải một giá trị truthy là falsy?". Rõ ràng câu trả lời là false rồi.


5. Cái nào đúng?

const bird = {
 size: "small",
};

const mouse = {
 name: "Mickey",
 small: true,
};
 • A: mouse.bird.size không hợp lệ
 • B: mouse[bird.size] không hợp lệ
 • C: mouse[bird["size"]] không hợp lệ
 • D: Tất cả đều hợp lệ
Đáp án

Đáp án: A

Trong JavaScript thì tất cả keys của các object đều là string (ngoại trừ khi nó là một Symbol). Dù chúng ta không viết chúng như một string, về cơ bản chúng sẽ luôn được chuyển sang dạng string.

JavaScript thông dịch (hay unboxes) từng câu lệnh. Khi chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc [], nó sẽ tìm kiếm dấu mở ngoặc đầu tiên [, và sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi gặp dấu đóng ngoặc ]. Chỉ khi đó thì câu lệnh mới được thực thi.

mouse[bird.size]: Giá trị đầu tiên bird.size"small". mouse["small"] sẽ trả về true

Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng dấu chấm ., điều trên không còn đúng nữa. mouse không hề có key nào tên là bird, có nghĩa mouse.bird sẽ là undefined. Sau đó chúng ta gọi size sử dụng chấm .: mouse.bird.size. Vì mouse.birdundefined, lời gọi sẽ trở thành undefined.size. Đây là một lời gọi không hợp lệ, nó sẽ throw ra một lỗi kiểu như Cannot read property "size" of undefined.


6. Output là gì?

let c = { greeting: "Hey!" };
let d;

d = c;
c.greeting = "Hello";
console.log(d.greeting);
 • A: Hello
 • B: Hey
 • C: undefined
 • D: ReferenceError
 • E: TypeError
Đáp án

Đáp án: A

Trong JavaScript, tất cả các object sẽ được tham chiếu khi chúng được gán _bằng_wwwww một giá trị khác.

Đầu tiên, giá trị c có giá trị là một object. Sau đó, chúng ta gán d tham chiếu tới object mà c trỏ tới.

Khi ta thay đổi giá trị của object, tất cả các biến tham chiếu cũng đều thay đổi giá trị theo.


7. Output là gì?

let a = 3;
let b = new Number(3);
let c = 3;

console.log(a == b);
console.log(a === b);
console.log(b === c);
 • A: true false true
 • B: false false true
 • C: true false false
 • D: false true true
Đáp án

Đáp án: C

new Number() là một hàm built-in constructor. Mặc dù nó trông có vẻ giống như là một số, nhưng không phải: nó thực sự là một object với hàng tá những thông số khác nữa.

Khi ta sử dụng phép so sánh ==, nó đơn thuần chỉ kiểm tra xem 2 biến có giá trị giống nhau. Chúng đều có giá trị là 3, vậy nên phép toán đầu trả về true.

Tuy nhiên khi sử dụng phép so sánh ===, cả giá trịkiểu đều phải giống nhau. Rõ ràng: new Number() không phải là một số, nó là một object. Cả 2 phép toán sau đều trả về false.


8. Output là gì?

class Chameleon {
 static colorChange(newColor) {
  this.newColor = newColor;
  return this.newColor;
 }

 constructor({ newColor = "green" } = {}) {
  this.newColor = newColor;
 }
}

const freddie = new Chameleon({ newColor: "purple" });
freddie.colorChange("orange");
 • A: orange
 • B: purple
 • C: green
 • D: TypeError
Đáp án

Đáp án: D

Hàm colorChange là một hàm static (hàm tĩnh). Hàm static được thiết kế để chỉ để tồn tại ở mức class, và không thể truyền cho bất cứ instance con nào. Vì freddie là một instance con, hàm static này sẽ không được truyền xuống, và do đó không thể gọi được tại freddie instance: nó sẽ throw ra một TypeError.


9. Output là gì?

let greeting;
greetign = {}; // Lỗi đánh máy!
console.log(greetign);
 • A: {}
 • B: ReferenceError: greetign is not defined
 • C: undefined
Đáp án

Đáp án: A

Nó sẽ log ra object greetign, bởi vì chúng ta vừa khởi tạo một global object! Khi chúng ta đánh máy nhầm greeting thành greetign, trình thông dịch của JS sẽ coi nó như là global.greetign = {} (hay window.greetign = {} nếu chạy trên browser).

Để tránh điều này chúng ta có thể sử dụng "use strict". Nó sẽ đảm bảo rẳng các biến đều phải được khai báo trước khi sử dụng.


10. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm thế này?

function bark() {
 console.log("Woof!");
}

bark.animal = "dog";
 • A: Hoàn toàn không có vấn đề gì!
 • B: SyntaxError. Bạn không thể thêm thuộc tính theo cách này.
 • C: undefined
 • D: ReferenceError
Đáp án

Đáp án: A

Điều này là có thể với Javascript, bởi vì function cũng chỉ là object mà thôi! (Mọi primitive types đều là object)

Function là một object đặc biệt. Phần code mà bạn viết không phải là function thực tế đâu. Function ở đây chính là một object với các thuộc tính. Và các thuộc tính này có thể gọi được.


11. Output là gì?

function Person(firstName, lastName) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
}

const member = new Person("Lydia", "Hallie");
Person.getFullName = function () {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};

console.log(member.getFullName());
 • A: TypeError
 • B: SyntaxError
 • C: Lydia Hallie
 • D: undefined undefined
Đáp án

Đáp án: A

Chúng ta không thể add thêm một thuộc tính cho một constructor giống như một object thông thường. Nếu bạn muốn add thêm thuộc tính nào đó cho tất cả các object một lần, bạn phải dùng prototype. Trong trường hợp này cũng vậy.

Person.prototype.getFullName = function () {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};

khi này member.getFullName() sẽ hoạt động. Tại sao nên làm vậy? Hãy thử thêm chúng trực tiếp vào constructor xem sao. Không phải mọi instance Person đều cần phương thức này. Nó sẽ dẫn tới việc lãng phí rất nhiều bộ nhớ, khi chúng đều phải lưu trữ thuộc tính này cho mỗi instance. Thay vì thế, nếu ta chỉ thêm chúng vào prototype, ta sẽ chỉ tốn bộ nhớ một lần mà thôi, và mọi object khác đều có thể truy cập đến nó!


12. Output là gì?

function Person(firstName, lastName) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
}

const lydia = new Person("Lydia", "Hallie");
const sarah = Person("Sarah", "Smith");

console.log(lydia);
console.log(sarah);
 • A: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}undefined
 • B: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}Person {firstName: "Sarah", lastName: "Smith"}
 • C: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}{}
 • D:Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}ReferenceError
Đáp án

Đáp án: A

Với sarah, chúng ta khai báo mà không có từ khóa new. Khi sử dụng new, nó sẽ trỏ đến một object mới mà ta vừa tạo ra. Tuy nhiên nếu ta không dùng new thì nó sẽ trỏ tới global object!

Chúng ta cho rằng this.firstName"Sarah"this.lastName"Smith". Tuy nhiên sự thực là chúng ta đã định nghĩa global.firstName = 'Sarah'global.lastName = 'Smith'. Bản thân biến sarah vẫn là undefined.


13. 3 giai đoạn của event propagation là gì?

 • A: Target > Capturing > Bubbling
 • B: Bubbling > Target > Capturing
 • C: Target > Bubbling > Capturing
 • D: Capturing > Target > Bubbling
Đáp án

Đáp án: D

Trong capturing phase, event được truyền từ các phần tử cha cho tới phần tử target. Sau khi tới được phần tử target thì bubbling sẽ bắt đầu.


14. Tất cả các object đều có prototypes.

 • A: đúng
 • B: sai
Đáp án

Đáp án: B

Tất cả các object đều có prototypes, ngoại trừ base object. Object base có thể truy cập đến vài methods và properties, ví dụ như .toString. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng được các built-in methods trong JavaScript! Tất cả các phương thức đó đều có trong prototype. Mặc dù JavaScript không thể tìm thấy chúng trong object một cách trực tiếp, nó sẽ được truyền xuống thông qua prototype chain và xuống tới object, tại đây chúng ta có thể truy cập được nó.


15. Output là gì?

function sum(a, b) {
 return a + b;
}

sum(1, "2");
 • A: NaN
 • B: TypeError
 • C: "12"
 • D: 3
Đáp án

Đáp án: C

JavaScript là một ngôn ngữ dynamically typed: chúng ta không khai báo kiểu dữ liệu khi khai báo biến. Giá trị có thể bị tự động convert sang một kiểu dữ liệu khác mà ta không hề hay biết, điều này được gọi là implicit type coercion. Coercion có nghĩa là convert từ kiểu này sang kiểu khác.

Trong ví dụ này, JavaScript sẽ convert số 1 sang dạng string. Mỗi khi ta cộng một số (1) với một string ('2'), số sẽ luôn được xem như là một string. Kết quả sẽ là một phép nối chuỗi giống như "Hello" + "World", vậy nên "1" + "2" sẽ trả về là "12".


16. Output là gì?

let number = 0;
console.log(number++);
console.log(++number);
console.log(number);
 • A: 1 1 2
 • B: 1 2 2
 • C: 0 2 2
 • D: 0 1 2
Đáp án

Đáp án: C

Khi phép toán ++ nằm ở đằng sau (postfix):

 1. Trả về giá trị (trả về 0)
 2. Tăng giá trị lên (number giờ là 1)

Khi phép toán ++ nằm ở đằng trước (prefix):

 1. Tăng giá trị lên (number giờ là 2)
 2. Trả về giá trị (trả về 2)

Vậy kết quả là 0 2 2.


17. Output là gì?

function getPersonInfo(one, two, three) {
 console.log(one);
 console.log(two);
 console.log(three);
}

const person = "Lydia";
const age = 21;

getPersonInfo`${person} is ${age} years old`;
 • A: "Lydia" 21 ["", " is ", " years old"]
 • B: ["", " is ", " years old"] "Lydia" 21
 • C: "Lydia" ["", " is ", " years old"] 21
Đáp án

Đáp án: B

Nếu bạn dùng tagged template literals, giá trị của đối số đầu tiên luôn luôn là một mảng các string. Những đối số còn lại sẽ lấy giá trị từ biểu thức đưa vào!


18. Output là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess
Đáp án

Đáp án: C

Khi test sự bằng nhau, các kiểu dữ liệu cơ bản sẽ so sánh giá trị của chúng, còn object thì so sánh tham chiếu. JavaScript sẽ kiểm tra xem các object đó có trỏ đến những vùng nhớ giống nhau hay không.

Hai object chúng ta đang so sánh không có được điều đó: object đối số tham chiếu đến một vùng nhớ khác với object chúng ta dùng để kiểm tra sự bằng nhau.

Đó là lý do tại sao cả { age: 18 } === { age: 18 }{ age: 18 } == { age: 18 } đều trả về false.


19. Output là gì?

function getAge(...args) {
 console.log(typeof args);
}

getAge(21);
 • A: "number"
 • B: "array"
 • C: "object"
 • D: "NaN"
Đáp án

Đáp án: C

Spread operator (...args.) sẽ trả về một mảng các đối số. Mảng thực chất là một object, vậy nên typeof args sẽ trả về "object".


20. Output là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();
 • A: 21
 • B: undefined
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError
Đáp án

Đáp án: C

Với "use strict", chúng ta sẽ đảm bảo được rằng ta sẽ không bao giờ khai báo biến global một cách vô ý. Tại đây chúng ta chưa khai báo biến age, và khi dùng "use strict", nó sẽ throw ra một reference error. Nếu như không dùng "use strict", nó sẽ vẫn hoạt động, vì thuộc tính age sẽ được thêm vào global object.


21. Giá trị của sum là gì?

const sum = eval("10*10+5");
 • A: 105
 • B: "105"
 • C: TypeError
 • D: "10*10+5"
Đáp án

Đáp án: A

eval sẽ đánh giá đoạn code bên trong string. Nếu nó là một biểu thức, giống như trong trường hợp này, nó sẽ tính toán giá trị đó. Biểu thức là 10 * 10 + 5, kết quả sẽ là 105.


22. Biến cool_secret sẽ truy cập được trong bao lâu?

sessionStorage.setItem("cool_secret", 123);
 • A: Mãi mãi, dữ liệu sẽ không bao giờ mất.
 • B: Khi user đóng tab lại.
 • C: Khi user không chỉ là đóng tab, mà đóng browser lại.
 • D: Khi user tắt máy tính đi.
Đáp án

Đáp án: B

Dữ liệu được lưu trữ trong sessionStorage sẽ được xóa khi đóng tab.

Nếu chúng ta dùng localStorage, data sẽ được lưu trữ mãi mãi, trừ phi hàm localStorage.clear() được gọi.


23. Output là gì?

var num = 8;
var num = 10;

console.log(num);
 • A: 8
 • B: 10
 • C: SyntaxError
 • D: ReferenceError
Đáp án

Đáp án: B

Với từ khóa var bạn có thể khai báo bao nhiêu biến trùng tên tùy thích. Biến đó sẽ có giá trị là lần cuối khai báo.

Bạn không thể làm điều tương tự với let hay const vì chúng là block-scoped.


24. Output là gì?

const obj = { 1: "a", 2: "b", 3: "c" };
const set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);

obj.hasOwnProperty("1");
obj.hasOwnProperty(1);
set.has("1");
set.has(1);
 • A: false true false true
 • B: false true true true
 • C: true true false true
 • D: true true true true
Đáp án

Đáp án: C

Tất cả các keys của object (ngoại trừ Symbols) về bản chất đều là string, dù chúng ta có viết chúng ra dạng string hay không. Nó là lý do tại sao obj.hasOwnProperty('1') cũng trả về true.

Tuy nhiên điều đó không đúng với set. Không hề có '1' trong set của chúng ta: set.has('1') trả về false. Có số 1 trong set, nên set.has(1) trả về true.


25. Output là gì?

const obj = { a: "one", b: "two", a: "three" };
console.log(obj);
 • A: { a: "one", b: "two" }
 • B: { b: "two", a: "three" }
 • C: { a: "three", b: "two" }
 • D: SyntaxError
Đáp án

Đáp án: C

Nếu chúng ta có 2 keys giống nhau, thì chúng sẽ bị replace. Nó sẽ vẫn nằm ở vị trí đầu tiên chúng được khai báo, nhưng giá trị thì sẽ là giá trị lần cuối.


26. Ngữ cảnh thực thi global của JavaScript tạo ra 2 thứ cho chúng ta: global object, và từ khóa "this".

 • A: đúng
 • B: sai
 • C: còn tùy
Đáp án

Đáp án: A

Ngữ cảnh thực thi cơ bản chính là ngữ cảnh global: nó là thứ mà chúng ta có thể truy cập được ở bất cứ đâu trong code.


27. Output là gì?

for (let i = 1; i < 5; i++) {
 if (i === 3) continue;
 console.log(i);
}
 • A: 1 2
 • B: 1 2 3
 • C: 1 2 4
 • D: 1 3 4
Đáp án

Đáp án: C

Lệnh continue sẽ bỏ qua một vòng lặp nếu điều kiện của nó là true.


28. Output là gì?

String.prototype.giveLydiaPizza = () => {
 return "Just give Lydia pizza already!";
};

const name = "Lydia";

name.giveLydiaPizza();
 • A: "Just give Lydia pizza already!"
 • B: TypeError: not a function
 • C: SyntaxError
 • D: undefined
Đáp án

Đáp án: A

String là một built-in constructor, có nghĩa là chúng ta có thể thêm các thuộc tính vào đó. Ta vừa thêm vào đó một thuộc tính. Kiểu String cơ bản sẽ được convert sang dạng object bởi hàm string prototype. Vì thế nên tất cả các string object đều có thể truy cập đến hàm giveLydiaPizza này!


29. Output là gì?

const a = {};
const b = { key: "b" };
const c = { key: "c" };

a[b] = 123;
a[c] = 456;

console.log(a[b]);
 • A: 123
 • B: 456
 • C: undefined
 • D: ReferenceError
Đáp án

Đáp án: B

Object keys sẽ tự động được convert sang dạng string. Chúng ta đang set một object như là một key cho object a, với giá trị là 123.

Tuy nhiên khi ta string hóa một object, nó sẽ trở thành "[object Object]". Nên tại đây phép gán này thực chất chính là a["object Object"] = 123. Phép gán tiếp theo cũng giống hệt vậy. c là một object khác mà chúng ta đang string hóa nó. Theo đó, a["object Object"] = 456.

Cuối cùng khi gọi a[b], thực chất chính là gọi a["object Object"]. Giá trị của nó là 456, nên trả về là 456.


30. Output là gì?

const foo = () => console.log("First");
const bar = () => setTimeout(() => console.log("Second"));
const baz = () => console.log("Third");

bar();
foo();
baz();
 • A: First Second Third
 • B: First Third Second
 • C: Second First Third
 • D: Second Third First
Đáp án

Đáp án: B

Chúng ta có một hàm setTimeout được gọi đầu tiên. Nên, nó sẽ được log ra cuối cùng.

Điều đó bởi vì trên browser, chúng ta không hề có runtime engine, đơn thuần chỉ có WebAPI. WebAPI cho chúng ta một hàm setTimeout, ta hãy ví dụ nó trên DOM.

Sau khi callback được gửi tới WebAPI, bản thân hàm setTimeout (nhưng không phải callback nhé!) sẽ được đưa ra khỏi stack.

Giờ đây, foo được gọi, và "First" được log ra.

foo được đưa ra khỏi stack, và baz được gọi. "Third" được log ra.

WebAPI không thể thêm thứ gì đó vào stack cho tới khi nó được sẵn sàng. Thay vào đó, nó đẩy callback function đến một nơi gọi là queue.

Đó chính là nơi mà event loop làm việc. Một event loop sẽ quan sát stack và task queue. Nếu stack trở nên rỗng, nó sẽ lấy giá trị đầu tiên trong queue để đưa tiếp vào stack.

bar được gọi, "Second" được log ra, và nó được đưa ra khỏi stack.


31. Giá trị của event.target là gì khi click button?

<div onclick="console.log('first div')">
 <div onclick="console.log('second div')">
  <button onclick="console.log('button')">Click!</button>
 </div>
</div>
 • A: Outer div
 • B: Inner div
 • C: button
 • D: Một mảng với toàn bộ các phần tử lồng nhau.
Đáp án

Đáp án: C

Phần tử sâu nhất trong các phần tử lồng nhau sẽ là target của event. Bạn có thể ngăn việc đó lại bằng cách sử dụng event.stopPropagation


32. Khi bạn click vào đoạn văn, giá trị của output sẽ là gì?

<div onclick="console.log('div')">
 <p onclick="console.log('p')">Click here!</p>
</div>
 • A: p div
 • B: div p
 • C: p
 • D: div
Đáp án

Đáp án: A

Nếu ta click vào p, ta sẽ thấy hai log: pdiv. Trong chuỗi event sẽ có 3 phases: capturing, target, và bubbling. Mặc định thì event handlers sẽ được thực hiện tại bubbling phase (trừ phi chúng ta khai báo useCapturetrue). Chúng sẽ đi từ phần tử sâu nhất ra đến bên ngoài.


33. Output là gì?

const person = { name: "Lydia" };

function sayHi(age) {
 console.log(`${this.name} is ${age}`);
}

sayHi.call(person, 21);
sayHi.bind(person, 21);
 • A: undefined is 21 Lydia is 21
 • B: function function
 • C: Lydia is 21 Lydia is 21
 • D: Lydia is 21 function
Đáp án

Đáp án: D

Với cả hai, chúng ta có thể đưa vào object để sử dụng từ khóa this. Tuy nhiên, .call có nghĩa là thực hiện ngay lập tức!

.bind. trả về một bản copy của function, với context kèm theo! Nó sẽ không thực hiện ngay lập tức.


34. Output là gì?

function sayHi() {
 return (() => 0)();
}

typeof sayHi();
 • A: "object"
 • B: "number"
 • C: "function"
 • D: "undefined"
Đáp án

Đáp án: B

sayHi function trả về giá trị của một hàm gọi ngay lập tức (immediately invoked function - IIFE). Function này trả về 0, kiểu dữ liệu "number".

FYI: chỉ có 7 kiểu dữ liệu built-in: null, undefined, boolean, number, string, object, symbol, and bigint. "function" không phải là một kiểu, mà là objects, kiểu dữ liệu là "object".


35. Giá trị nào trong các giá trị dưới đây là falsy?

0;
new Number(0);
("");
(" ");
new Boolean(false);
undefined;
 • A: 0, '', undefined
 • B: 0, new Number(0), '', new Boolean(false), undefined
 • C: 0, '', new Boolean(false), undefined
 • D: Tất cả đều là falsy
Đáp án

Đáp án: A

Chỉ có 6 giá trị falsy:

 • undefined
 • null
 • NaN
 • 0
 • '' (chuỗi rỗng)
 • false

Function constructors như new Numbernew Boolean đều là truthy.


36. Output là gì?

console.log(typeof typeof 1);
 • A: "number"
 • B: "string"
 • C: "object"
 • D: "undefined"
Đáp án

Đáp án: B

typeof 1 trả về "number". typeof "number" trả về "string"


37. Output là gì?

const numbers = [1, 2, 3];
numbers[10] = 11;
console.log(numbers);
 • A: [1, 2, 3, 7 x null, 11]
 • B: [1, 2, 3, 11]
 • C: [1, 2, 3, 7 x empty, 11]
 • D: SyntaxError
Đáp án

Đáp án: C

Mỗi khi chúng ta set một giá trị cho một phần tử trong mảng mà vượt quá độ dài của mảng, JavaScript sẽ tạo ra những "empty slots". Chúng sẽ có giá trị là undefined, nhưng khi ghi ra thì chúng ta sẽ thấy dạng:

[1, 2, 3, 7 x empty, 11]

phụ thuộc vào nơi mà chúng ta chạy chúng (có thể khác nhau tùy môi trường browser, node, etc.)


38. Output là gì?

(() => {
 let x, y;
 try {
  throw new Error();
 } catch (x) {
  (x = 1), (y = 2);
  console.log(x);
 }
 console.log(x);
 console.log(y);
})();
 • A: 1 undefined 2
 • B: undefined undefined undefined
 • C: 1 1 2
 • D: 1 undefined undefined
Đáp án

Đáp án: A

catch block nhận về giá trị x. Đây không phải là giá trị x mà ta khai báo với từ khóa let ở bên trên. Đây là biến x trong block-scoped.

Tiếp đó, chúng ta set giá trị của biến block-scoped n��y là 1, và đồng thời cũng set giá trị cho biến y. Giờ đây chúng ta log ra giá trị của biến block-scoped variable x, bằng 1.

Bên ngoài catch block, x vẫn là undefined, và y2. Khi gọi console.log(x) bên ngoài catch block, nó sẽ trả về undefined, và y trả về 2.


39. Mọi thứ trong JavaScript đều là...

 • A: primitives hoặc object
 • B: function hoặc object
 • C: hỏi mẹo khó đấy! chỉ object thôi
 • D: number hoặc object
Đáp án

Đáp án: A

JavaScript chỉ có primitive types và objects.

Primitive types là boolean, null, undefined, bigint, number, string, and symbol.

Điểm khác nhau giữa primitive và object chính là primitives không có thuộc tính hay phương thức; tuy nhiên, chúng ta để ý rằng là 'foo'.toUpperCase() sẽ trả về 'FOO' mà không phải là một TypeError. Đó là bởi vì khi chúng ta truy cập các thuộc tính hay phương thức của một primitive như là string, JavaScript sẽ ngầm bao nó bởi một wrapper class, ví dụ String, và sau đó sẽ hủy việc bao đó ngay sau khi thực hiện xong. Mọi primitives ngoại trừ nullundefine đều hoạt động giống như vậy.


40. Output là gì?

[
 [0, 1],
 [2, 3],
].reduce(
 (acc, cur) => {
  return acc.concat(cur);
 },
 [1, 2]
);
 • A: [0, 1, 2, 3, 1, 2]
 • B: [6, 1, 2]
 • C: [1, 2, 0, 1, 2, 3]
 • D: [1, 2, 6]
Đáp án

Đáp án: C

[1, 2] là giá trị khởi tạo. Đây là giá trị chúng ta bắt đầu, và cũng là giá trị đầu tiên của acc. Tại vòng đầu tiên, acc[1,2], và cur[0, 1]. Ta nối chúng lại tạo ra [1, 2, 0, 1].

Tiếp tục, [1, 2, 0, 1]acc[2, 3]cur. Ta nối chúng lại tạo ra [1, 2, 0, 1, 2, 3].


41. Output là gì?

!!null;
!!"";
!!1;
 • A: false true false
 • B: false false true
 • C: false true true
 • D: true true false
Đáp án

Đáp án: B

null là falsy. !null trả về true. !true trả về false.

"" là falsy. !"" trả về true. !true trả về false.

1 là truthy. !1 trả về fase. !false trả về true.


42. Hàm setInterval trả về cái gì?

setInterval(() => console.log("Hi"), 1000);
 • A: một id duy nhất
 • B: số lượng milliseconds
 • C: function truyền vào
 • D: undefined
Đáp án

Đáp án: A

Nó trả về một id duy nhất. Id này dùng để clear interval sau này với hàm clearInterval().


43. Giá trị trả về là gì?

[..."Lydia"];
 • A: ["L", "y", "d", "i", "a"]
 • B: ["Lydia"]
 • C: [[], "Lydia"]
 • D: [["L", "y", "d", "i", "a"]]
Đáp án

Đáp án: A

String là một iterable. Thế nên spread operator sẽ map toàn bộ các ký tự trong chuỗi lại thành một mảng.


44. Output là gì?

function* generator(i) {
 yield i;
 yield i * 2;
}

const gen = generator(10);

console.log(gen.next().value);
console.log(gen.next().value);
 • A: [0, 10], [10, 20]
 • B: 20, 20
 • C: 10, 20
 • D: 0, 10 and 10, 20
Đáp án

Đáp án: C

Một hàm bình thường không thể bị dừng giữa chừng khi được gọi. Tuy nhiên một generator thì khác, nó có thể "dừng lại" được, và sau đó nó sẽ tiếp tục từ vị trí nó dừng lại. Mỗi khi một generator gặp một từ khóa yield, nó sẽ sinh ra giá trị ngay phía sau nó. Chú ý là generator không trả về giá trị, nó sinh ra giá trị.

Đầu tiên, chúng ta khởi tạo generator với giá trị i10. Generator được gọi bằng cách sử dụng phương thức next(). Khi lần đầu gọi thì i vẫn là 10. Khi nó bắt gặp từ khóa yield: nó sẽ sinh ra giá trị i. Generator sẽ được "tạm dừng" tại đây, và ghi ra giá trị 10.

Sau đó chung ta tiếp tục gọi generator bằng cách sử dụng tiếp phương thức next(). Nó sẽ bắt đầu từ vị trí nó tạm dừng lúc trước, khi i vẫn đang là 10. Và khi nó bắt gặp từ khóa yield, nó sẽ sinh ra giá trị i * 2. i10, nên nó sẽ sinh ra 10 * 2, tức 20. Vậy kết quả cuối cùng là 10, 20.


45. Giá trị trả về là gì?

const firstPromise = new Promise((res, rej) => {
 setTimeout(res, 500, "one");
});

const secondPromise = new Promise((res, rej) => {
 setTimeout(res, 100, "two");
});

Promise.race([firstPromise, secondPromise]).then((res) => console.log(res));
 • A: "one"
 • B: "two"
 • C: "two" "one"
 • D: "one" "two"
Đáp án

Đáp án: B

Khi chúng ta đưa các promise vào trong một hàm Promise.race, nó sẽ chỉ resolves hay rejects promise đầu tiên được resolves/rejects. Với hàm setTimeout, chúng ta đưa vào một khoảng thời gian: 500 mili giây cho promise đầu tiên (firstPromise), và 100 mili giây cho promise thứ hai (secondPromise). Nó có nghĩa là secondPromise sẽ hoàn thành trước và trả về giá trị 'two'. res khi này sẽ nhận giá trị 'two' và được in ra console.


46. Output là gì?

let person = { name: "Lydia" };
const members = [person];
person = null;

console.log(members);
 • A: null
 • B: [null]
 • C: [{}]
 • D: [{ name: "Lydia" }]
Đáp án

Đáp án: D

Đầu tiên, chúng ta khai báo một biến person là một object có thuộc tính name.

Sau đó chúng ta khai báo một biến members. Ta set giá trị đầu tiên của mảng là giá trị của biến person. Khi sử dụng gán bằng, object sẽ được tham chiếu tới object mà nó được gán. Khi ta gán tham chiếu từ một biến sang biến khác, ta tạo ra một bản sao của tham chiếu đó. (nên nhớ rằng đó vẫn là 2 tham chiếu hoàn toàn khác nhau!)

Sau đó ta set giá trị của person bằng null.

Chúng ta chỉ đơn thuần là thay đổi giá trị của biến person mà thôi, chứ không phải giá trị của phần tử đầu tiên ở trong mảng, vì chúng ta có một tham chiếu khác đến object đó. Phần tử đầu tiên của mảng members vẫn giữ tham chiêu đến object gốc. Do vậy, khi chúng ta in ra mảng members, phần tử đầu tiên sẽ vẫn in ra giá trị của objet gốc.


47. Output là gì?

const person = {
 name: "Lydia",
 age: 21,
};

for (const item in person) {
 console.log(item);
}
 • A: { name: "Lydia" }, { age: 21 }
 • B: "name", "age"
 • C: "Lydia", 21
 • D: ["name", "Lydia"], ["age", 21]
Đáp án

Đáp án: B

Với vòng lặp for-in chúng ta sẽ lặp qua tất cả các keys của object, trong trường hợp này là nameage. Về cơ bản, object keys là string (nếu nó không phải là Symbol). Tại mỗi vòng lặp, giá trị của item chính là giá trị của key hiện tại trong vòng lặp. Đầu tiên, itemname, và được in ra. Vòng lặp sau, itemage, và được in ra.


48. Output là gì?

console.log(3 + 4 + "5");
 • A: "345"
 • B: "75"
 • C: 12
 • D: "12"
Đáp án

Đáp án: B

Compiler sẽ đánh giá biểu thức dựa trên độ ưu tiên giữa các phép toán trong biểu thức đó, từ đó nó sẽ tính toán hoặc trái-sang-phải hoặc phải-qua-trái. Ở đây chúng ta chỉ có một phép toán mà thôi, phép cộng: +. Với phép cộng, tính toán sẽ là từ trái-qua-phải.

Giá trị 3 + 4 được tính toán trước. Kết quả là 7.

7 + '5' sẽ ra kết quả là "75" bởi xuất hiện ép kiểu tại đây. JavaScript sẽ convert 7 sang dạng string, bạn có thể xem thêm tại câu hỏi 15. Và sau đó 2 string sẽ được nối lại với nhau bởi phép toán cộng +. Kết quả "7" + "5" sẽ là "75".


49. Giá trị của num là gì?

const num = parseInt("7*6", 10);
 • A: 42
 • B: "42"
 • C: 7
 • D: NaN
Đáp án

Đáp án: C

Chỉ có số đầu tiên trong chuỗi kí tự được trả về. Hệ cơ số là hệ thập phân (đối số thứ 2 trong hàm chính là cơ số: hệ thập phân, hệ 16, hệ 8, hệ nhị phân, vv.), Hàm parseInt sẽ kiểm tra xem các ký tự trong chuỗi có đảm bảo hợp lệ hay không. Một khi chúng tìm ra ký tự không phải là ký tự hợp lệ trong hệ cơ số, nó dừng lại và bỏ qua các ký tự phía sau.

* không phải là một số. Vậy nên nó sẽ chỉ convert ký tự "7" sang hệ thập phân là 7. num sẽ có giá trị là 7.


50. Output là gì?

[1, 2, 3].map((num) => {
 if (typeof num === "number") return;
 return num * 2;
});
 • A: []
 • B: [null, null, null]
 • C: [undefined, undefined, undefined]
 • D: [ 3 x empty ]
Đáp án

Đáp án: C

Khi ta tiến hành map một mảng, giá trị của num sẽ chính là giá trị của phần tử hiện giờ trong vòng lặp. Trong trường hợp này, các phần tử đều là dạng số, tức là typeof num === "number" sẽ là true. Hàm map sẽ tạo ra một mảng mởi từ các giá trị của mảng ban đầu.

Tuy nhiên chúng ta không hề trả về giá trị nào cả. Khi đó, hàm số sẽ mặc định trả về undefined. Do đó qua mỗi vòng lặp, ta lại nhận được thêm một giá trị undefined nữa.


Avatar Thaycacac

Thaycacac

@thaycacac
Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc
Logo thể loại Câu hỏi phỏng vấn HTML

Câu hỏi phỏng vấn HTML

Chuyên mục các câu hỏi phỏng vấn
Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn HTML.
hello