Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn Javascript phần 4

Các câu hỏi sẽ từ cơ bản đến nâng cao: kiểm tra trình độ JavaScript của bạn, làm mới một chút về kiến thức, hay chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn lập trình!

Các đáp án được đặt dưới mỗi câu hỏi, hãy click để tham khảo chúng. Chúc may mắn :heart:

151. Output là gì?

const user = {
 email: "my@email.com",
 updateEmail: (email) => {
  this.email = email;
 },
};

user.updateEmail("new@email.com");
console.log(user.email);
 • A: my@email.com
 • B: new@email.com
 • C: undefined
 • D: ReferenceError
Đáp án

Đáp án: A

Hàm updateEmail là một cú pháp arrow function và nó không gắn với user object. Điều này cho thấy từ khoá this không trỏ tới user object mà trỏ tới global scope. Giá trị của email trong user object không thay đổi. Khi ta in ra giá trị của user.email, nó trả về giá trị ban đầu của my@email.com.


152. Output là gì?

const promise1 = Promise.resolve("First");
const promise2 = Promise.resolve("Second");
const promise3 = Promise.reject("Third");
const promise4 = Promise.resolve("Fourth");

const runPromises = async () => {
 const res1 = await Promise.all([promise1, promise2]);
 const res2 = await Promise.all([promise3, promise4]);
 return [res1, res2];
};

runPromises()
 .then((res) => console.log(res))
 .catch((err) => console.log(err));
 • A: [['First', 'Second'], ['Fourth']]
 • B: [['First', 'Second'], ['Third', 'Fourth']]
 • C: [['First', 'Second']]
 • D: 'Third'
Đáp án

Đáp án: D

Hàm Promise.all trả về những promise truyền vào song song nhau. Nếu một promise thất bại, hàm Promise.all rejects với giá trị của promise đó. Trong trường hợp này, promise3 bị reject với giá trị "Third". Ta đang kiểm tra giá trị bị reject trong chuỗi hàm catch khi goi hàm runPromises để tìm ra lỗi trong hàm runPromises. Chỉ có "Third" được trả về vì promise3 reject giá trị này.


153. Giá trị nào của method sẽ được trả về với log { name: "Lydia", age: 22 }?

const keys = ["name", "age"];
const values = ["Lydia", 22];

const method =
 /* ?? */
 Object[method](
  keys.map((_, i) => {
   return [keys[i], values[i]];
  })
 ); // { name: "Lydia", age: 22 }
 • A: entries
 • B: values
 • C: fromEntries
 • D: forEach
Đáp án

Đáp án: C

Hàm fromEntries trả về một mảng 2d trong một object. Phần tử đầu tiên trong từng mảng con sẽ là từ khoá và phần tử thứ hai trong từng mảng con sẽ là giá trị. Trong trường hợp này, ta tiến hành map qua mảng keys, nó sẽ trả về một mảng mà phần tử đầu tiên của mảng đó là phần tử trên thứ tự hiện tại của mảng key, và phần tử thứ hai của mảng đó là phần tử trên thứ tự hiện tại của mảng values.

Theo như trên thì ta tạo ra một mảng gồm những mảng con chứa đựng những từ khoá và giá trị đúng, và nó trả về { name: "Lydia", age: 22 }.


154. Output là gì?

const createMember = ({ email, address = {} }) => {
 const validEmail = /.+\@.+\..+/.test(email);
 if (!validEmail) throw new Error("Valid email pls");

 return {
  email,
  address: address ? address : null,
 };
};

const member = createMember({ email: "my@email.com" });
console.log(member);
 • A: { email: "my@email.com", address: null }
 • B: { email: "my@email.com" }
 • C: { email: "my@email.com", address: {} }
 • D: { email: "my@email.com", address: undefined }
Đáp án

Đáp án: C

Giá trị mặc định của address là một object rỗng {}. Khi ta cho biến member bằng với object được trả về bởi hàm createMember, ta đã không truyền vào một giá trị của address, nghĩa là giá trị của address là object rỗng {} được mặc định. Object rỗng mang giá trị truthy, tức là điều kiện address ? address : null trả về true. Giá trị của address là một object rỗng {}.


155. Output là gì?

let randomValue = { name: "Lydia" };
randomValue = 23;

if (!typeof randomValue === "string") {
 console.log("It's not a string!");
} else {
 console.log("Yay it's a string!");
}
 • A: It's not a string!
 • B: Yay it's a string!
 • C: TypeError
 • D: undefined
Đáp án

Đáp án: B

Điều kiện trong mệnh đề if kiểm tra xem giá trị của !typeof randomValue bằng với "string" hay không. Phép toán ! chuyển giá trị đó thành giá trị boolean. Nếu giá trị là truthy, giá trị trả về sẽ là false, nếu giá trị là falsy, giá trị trả về sẽ là true. Trong trường hợp này, giá trị trả về của typeof randomValue là giá trị truthy "number", nghĩa là giá trị của !typeof randomValue là một giá trị boolean false.

!typeof randomValue === "string" luôn trả về false, vì ta thực sự đang kiểm tra false === "string". Vì điều kiện đã trả về false, code của mệnh đề else sẽ chạy và Yay it's a string! được in ra.

Avatar Thaycacac

Thaycacac

@thaycacac
Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?
Logo thể loại Câu hỏi phỏng vấn HTML

Câu hỏi phỏng vấn HTML

Chuyên mục các câu hỏi phỏng vấn
Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn HTML.
hello