Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn ReactJS phần 1

DOM ảo là gì?

DOM ảo (virtual DOM) là một đại diện được nằm trong bộ nhớ cho một thành phần HTML thật mà cấu thành nên giao diện cho chương trình. Khi một component được thông dịch lại (re-render), DOM ảo sẽ so sánh sự thay đổi với mô hình của DOM thật để tạo một danh sách cập nhật sẽ được thực hiện. Lợi ích chính của việc này là giúp tăng hiệu năng, chỉ tập trung vào các thay đổi nhỏ và thực sự cần thiết với DOM thật hơn là phải re-render lại một tập component lớn.


JSX là gì?

JSX là một phần mở rộng của cú pháp JavaScript cho phép viết code trông giống như HTML. Nó sẽ biên dịch thành các lời gọi hàm Javascript thông thường, cung cấp một cách tiếp cận dễ hiểu hơn để tạo các markup cho component của bạn.

Ta có:

<div className="sidebar" />

Khi được dịch sang Javascript sẽ là:

React.createElement("div", { className: "sidebar" });

Sự khác nhau giữa class component và functional component?

Trước phiên bản React 16.8 ( trước khi giới thiệu hooks ), component dựa theo class thường được sử dụng để tạo component, với mục đích để lưu giữ trạng thái bên trong hay tận dụng các phương thức vòng đời ( VD: componentDidMount hay shouldComponentUpdate ). Một component dựa theo class là một class ES6, nó mở rộng class React Component và với tối thiểu phải thực hiện phương thức render()

Class component:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Functional component là không có trạng thái (stateless) ( được dùng ở phiên bản React trước 16.8 ) và trả về output mà cần được render. Chúng phù hợp với việc render UI chỉ phụ thuộc vào props, thông thường chúng đơn giản hơn và nhanh hơn so với component dựa theo class.

Functional component:

function Welcome(props) {
 return <h1>Hello, {props.name}</h1>;
}

Sự khác nhau giữa state và props?

Props là dữ liệu được truyền vào trong một component từ cha của nó. Chúng không nên bị thay đổi, và chỉ dùng để hiển thị hay tính toán các giá trị khác. State là dữ liệu bên trong của một component, nó có thể được thay đổi trong vòng đời của component và được duy trì giữa các lần re-render


Keys được dùng để làm gì?

Khi thực hiên render một tập hợp trong React, việc thêm một key cho mỗi thành phần được lặp lại là cần thiết để giúp React theo dấu mối liên kết giữa các thành phần và dữ liệu. Key nên là một ID duy nhất, lý tưởng nhất nên là một UUID hay một chuỗi duy nhất khác từ tập hợp phần tử, hoặc cũng có thể là index của array.

<ul>
 {todos.map((todo) => (
  <li key={todo.id}>{todo.text}</li>
 ))}
 ;
</ul>

Không dùng key có thể dẫn đến một vài sự thay đổi lạ khi thêm và xoá các phần tử từ tập hợp.


Tại sao phải gọi setState thay vì trực tiếp thay đổi state?

Nếu bạn cố gắng thay đổi một state của component trực tiếp, React sẽ không thể biết được khi nào nó cần phải re-render component. Bằng cách sử dụng phương thức setState(), React có thể cập nhật component của UI.

Nếu bạn cần cập nhật một state của component dựa theo dữ liệu của state khác hay props khác, chỉ cần truyền một hàm vào setState(), khi đấy bạn truyền state và props như 2 tham số của hàm:

this.setState((state, props) => ({
 counter: state.counter + props.increment,
}));

Props drilling là gì? Cách để phòng tránh nó?

Prop drilling là điều xảy ra khi bạn cần truyền dữ liệu từ một component cha xuống một component thấp hơn trong cây component, drilling - khoan vào các component khác mà các component đấy có thể không cần giá trị props, trong khi chỉ một vài component là cần thôi.

Thỉnh thoảng vấn đề prop drilling có thể được phòng tránh bằng việc refactor component, tránh việc chia component thành nhỏ hơn và giữ các state chung vào trong component cha chung gần nhất. Với việc bạn cần chia sẻ state giữa các component mà không phụ thuộc vào vị trí xa hay gần trong cây component, bạn có thể sử dụng React Context API hay thư viện quản lý state tập trung, ví dụ như Redux.

React context là gì?

Context API được cung cấp bởi React để giải quyết vấn đề chia sẻ state giữa các component trong một ứng dụng. Trước khi context ( bối cảnh ) được giới thiệu, giải pháp duy nhất là sử dụng một thư viện quản lý state, VD như Redux. Tuy nhiên, nhiều nhà phát triển cảm thấy Redux cung cấp nhiều thứ phức tạp không cần thiết, đặc biệt là với ứng dụng nhỏ.

Redux là gì?

Redux là thư viện quản lý state bên thứ 3 cho React, được tạo trước context API. Nó dựa theo khái niệm của một kho chứa state, hay gọi là store, các component có thể nhận dữ liệu từ các props. Cách duy nhất để update store là dispatch một hành động đến store, và việc này được thực thi qua reducer. Reducer sẽ nhận action và state hiện tại, và trả về một state mới, đồng thời kích hoạt cho các component đăng ký trạng thái re-render lại.

React hook là gì?

Hook là nỗ lực của React để mang sự thuận tiện của component dựa theo class sang component dựa theo function ( bao gồm state nội tại và các phương thức vòng đời )

Các ưu điểm của React hooks?

Redux là thư viện quản lý state bên thứ 3 cho React, được tạo trước context API. Nó dựa theo khái niệm của một kho chứa state, hay gọi là store, các component có thể nhận dữ liệu từ các props. Cách duy nhất để update store là dispatch một hành động đến store, và việc này được thực thi qua reducer. Reducer sẽ nhận action và state hiện tại, và trả về một state mới, đồng thời kích hoạt cho các component đăng ký trạng thái re-render lại.

React hook là gì?

Có một vài lợi ích khi sử dụng React hook là:

 • Xoá bỏ sự cần thiết của component dựa theo class, các vòng đời và keyword this
 • Dễ dàng tái sử dụng logic, bằng cách trừu tượng hoá các chức năng phổ biến thành custom hook
 • Code dễ đọc, dễ test bằng cách chia sẻ logic giữa các component với nhau
Avatar Thaycacac

Thaycacac

@thaycacac
Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Logo thể loại Câu hỏi phỏng vấn HTML

Câu hỏi phỏng vấn HTML

Chuyên mục các câu hỏi phỏng vấn
Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn HTML.
hello