Cài đặt Docker

0 phút đọc

Cài đặt Docker trên Windows

Trên Windows, cài Docker Desktop Installer theo link này: [https://desktop.docker.com/win/stable/Docker Desktop Installer.exe](https://desktop.docker.com/win/stable/Docker Desktop Installer.exe), có nhiều options nhưng tôi khuyến khích chọn theo recommendation.

Sau khi cài đặt xong, ở góc phải bên dưới sẽ hiện lên icon của Docker Desktop và trạng thái của nó. Có 3 trạng thái: Stopping, Restarting và Running.

image

Click chuột phải vào Docker icon sẽ hiện ra các option. Ở đây tôi chọn Dashboard

image

Đây là giao diện chính của Docker Desktop

image

Có 2 cách để vào phần Settings (mục này quan trọng lắm)

  1. Click chuột phải docker icon và chọn Settings
  2. Vào giao diện chính như hình trên và chọn icon bánh răng
image

Ở đây xảy ra 2 trường hợp:

Bạn chọn dùng Windows Container làm backend engine

  1. Bạn chọn dùng WSL 2 làm backend engine
  2. Cả 2 cách có ưu/nhược bù trừ. Như bạn dùng Windows Container thì setup đơn giản vì Windows 10 hỗ trợ hết rồi, nhưng khổ nỗi chạy không mượt bằng WSL 2. Còn nếu bạn dùng cách 2 thì chạy ngon hơn cách 1 nhưng setup thì rườm rà.

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách 1 trước: sử dụng Windows Container

Bạn vào Apps&Features, một mục trong Settings của Windows

image

Vào phần Programes and Features góc phải bên trên

image

Vào phần Turn Windows features on or off

image

Bạn chọn 2 ô ContainersHyper-V ở hình dưới

image

Restart máy

Nếu bạn dùng cách này thì trong phần Settings của Docker Desktop sẽ có phần thiết lập tài nguyên máy của mỗi Docker Container và thiết lập đường dẫn để mount thư mục trong Container với bên ngoài.

image
image

Sau khi điều chỉnh ok thì bạn ấn vào Apply & Restart để lưu thay đổi.

Ok thế là xong cách 1, chúng ta chuyển sang cách 2 nhé.

Cài đặt WSL 2

Bật tính năng Windows Subsystem for Linux bằng CMD của Windows, type dòng này:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Kiểm tra cấu hình máy xem có đủ điều kiện không

  • For x64 systems: Version 1903 or higher, with Build 18362 or higher.
  • For ARM64 systems: Version 2004 or higher, with Build 19041 or higher.

Bật tính năng Virtual Machine (máy ảo) lên

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Tải về gói update Linux kernel qua link: https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi

Để WSL 2 làm mặc định khi cài đặt Linux distribution

wsl --set-default-version 2

Về cơ bản làm xong bước trên là ok rồi nhưng nếu bạn muốn dùng Ubuntu hay Kali hay Debian thì vào Microsoft Store để tải các Linux distribution về nhé https://aka.ms/wslstore

Sau đó Linux sẽ đòi hỏi bạn tạo Username, Password các kiểu nhưng chỉ một lần thôi

Nếu bạn dùng WSL 2 làm backend thì không cần lo việc thay đổi Settings của Docker Desktop như tài nguyên máy cần sử dụng hay mount đường dẫn trong/ngoài container bởi mọi thứ đã được config sẵn rồi.

Cài đặt Docker trên CentOS 7

Cài đặt các gói cần thiết

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Thêm Docker repo

sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Cài đặt bản lastest của Docker CE

sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Kiểm tra lại cài đặt

sudo systemctl start docker
docker -v

Chạy container đầu tiên với Docker

sudo docker run hello-world
Cài đặt Docker trên CentOS 7

Bản chất của câu lệnh trên, Docker sẽ pull một image là hello-world trên Docker hub về server và chạy container với image đó.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.