Cấu hình ứng dụng với annotation

Cấu hình ứng dụng với annotation

File cấu hình được viết bằng Java.

Cấu hình với annotation

Trong ứng dụng đơn giản, chúng ta thường cấu hình ứng dụng với 2 file: ApplicationConfig.java thay thế cho file dispatcher-servlet.xml ApplicationInitializer.java thay thế cho file web.xml

Bài trước
left Bài trước
left Cấu hình ứng dụng với xml
Bài tiếp theo
Srping Controller right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team