Dependency Injection (DI)

Dependency Injection (DI)

Dependency Injection

DI là gì

DI là design pattern một cách để hiện thực loC, trong đó các module phụ thuộc (dependency) sẽ được tiêm (inject) vào module cấp cao. Có thể hiểu DI một cách đơn giản như sau:

Các module không giao tiếp trực tiếp với nhau, mà thông qua interface. Module cấp thấp sẽ thực thi interface, module cấp cao sẽ gọi module cấp thấp thông qua interface.

Ví dụ: Để giao tiếp với CSDL ta có interface IDatabase, các module cấp thấp là XMLDatabase, SQLDatabase. Module cấp cao là CustomerBusiness sẽ chỉ sử dụng interface IDatabase.

Việc khởi tạo các module cấp thấp sẽ do DI container thực hiện.

Ví dụ: Trong module CustomerBusiness, ta sẽ không khởi tạo IDatabase db = new XMLDatabase(), việc này sẽ do DI container thực hiện. Module CustomerBusiness sẽ không biết gì về module XMLDatabase hay SQLDatabase.

Việc module gắn với interface nào sẽ được confic trong code hoặc trong file xml DI được dùng để làm giảm sự phụ thuộc giữa các module, dễ dàng hơn trong việc thay đổi module, bảo trì code và kiểm thử.

Có 3 dạng DI

  • Constructor Injection: Các dependency sẽ được container tiêm vào một lớp thông quan phương thức khởi tạo của lớp đó.
  • Setter Injection: Các dependency sẽ được truyền vào một lớp thông qua các hàm setter.
  • Interface Injection: Lớp cần tiêm sẽ thực thi một interface. Interface nay chứa một hàm tên inject. Container sẽ tiêm dependency vào một lớp thông qua việc gọi hàm inject của interface đó.

DI thường áp dụng với những dự án lớp vì đảm bảo code dễ bảo trì, dễ thay đổi, hầu hết các framework nổi tiếng như laravel, spring, struts 2, asp.net .v.v đều hỗ trợ hoặc tích hợp sẵn DI.

Bài trước
left Bài trước
left Nguyên lý IOC trong Spring
Bài tiếp theo
Cài đặt môi trường Spring right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team