Form login đơn giản

Sau khi học được 1 chút kiến thức cơ bản của Spring thì bài này chúng ta hãy cùng nhau tạo 1 chương trình đơn giản nhé.

Tạo project

Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo project Spring Web để chạy chương trình.

Bước 1 Chọn File -> New -> Project

form-hello

Bước 2 Chọn mục Spring Initializr -> Đặt tên project và điền các mục như dưới đây (nếu jdk của bạn là 1.8 hoặc bản cũ hơn thì chọn Java: 8) -> Next

form-hello

Bước 3 Ở mục Web chọn Spring Web và ở Template Engines chọn Thymeleaf (bạn chưa biết cái này thì cứ hiểu nó công cụ hỗ trợ generate dữ liệu ra trang HTML) -> cuối cùng chọn Finish

form-hello

Bước 4 Sau khi tạo xong cấu trúc project sẽ như này:

form-hello

Bước 5 Bây giờ đến bước tạo các file để viết chương trình, bạn click chuột phải vào package chứa class main của project, ở đây chính là package: com.example.hellospring -> tiếp theo chọn New -> Java Class

form-hello

Bước 6 Ở đây, bạn đặt tên là WebController với mục đích nó sẽ là class xử lý các request từ browser gửi đến

form-hello

Bước 7 Tiếp đến, bạn tạo thêm 2 file html: index.htmlhello.html. Mình sẽ vứt 2 file này ở resouces/template (quy ước chung)

form-hello

File pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.6.7</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>HelloSpring</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>HelloSpring</name>
  <description>HelloSpring</description>
  <properties>
    <java.version>11</java.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Bắt đầu viết chương trình hello

WebController.java

package com.example.hellospring;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

@Controller
public class WebController {

  // Đón nhận request GET nếu người dùng request tới địa chỉ "/"
  @GetMapping("/")
  public String index(){
    // Trả về file index.html
    return "index";
  }

  // Đón nhận request POST nếu người dùng request tới địa chỉ "/hello"
  @PostMapping("/hello")
  public String hello(
      // Request param "name" sẽ được gán giá trị vào biến String
      @RequestParam(name = "yourname",required = false, defaultValue = "") String yourname,
      // Model là một object của Spring Boot, được gắn vào trong mọi request.
      Model model
            )
  {
    // Gắn vào model giá trị yourname nhận được
    model.addAttribute("yourname",yourname);
    // trả về file hello.html cùng với thông tin trong object Model
    return "hello";
  }
}

Đầu tiên, mình đánh dấu @Controller trên class Webcontroller để cho Spring biết đây là nơi tiếp đón các request. Mình viết 2 hàm cho việc xử lý request có method Get và Post.

Ở `hàm index()`, nó sẽ đón nhận _request tới địa chỉ "/" và có phương thức Get_ (đánh dấu Annotation @GetMapping). Hàm này thì chỉ có nhiệm vụ trả về `1 String "index"`, đây chính là tên của trang html `index.html` mà mình đã tạo trước đó, mục đích là mình muốn nó chuyển đến trang này.
Hàm `hello()` thì về ý nghĩa thì cũng tương tự hàm index() chỉ khác là nó xử lý _request có method POST_. Còn về nhiệm vụ, cụ thể nó sẽ nhận tham số chứa dữ liệu input (chính là trường Your name) của form bên trang `index.html`, rồi nhét vào thằng 1 object Model -> chuyển dữ liệu sang trang `hello.html` để làm việc, generate data đó.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>

  <h1>Day la trang index</h1>

  <form method="post" action="/hello">
    Your name: <input type="text" name="yourname"></br>
    <input type="submit" value="Go to hello">
  </form>

</body>
</html>

hello.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Title</title>
 </head>
 <body>
  <h1 th:text="'Hello, ' + ${yourname}"></h1>
 </body>
</html>

Sau khi viết xong giờ là lúc bạn chạy chương trình, mở class main của project (ở đây thì có tên HelloSpringApplication.java) rồi chạy project thôi!

HelloSpringApplication.java

package com.example.hellospring;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;

@SpringBootApplication
public class HelloSpringApplication {

  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(HelloSpringApplication.class, args);
  }

}

Sau khi chạy xong thì chương trình đang ở đường dẫn http://localhost:8080/ rồi.

form-hello

form-hello

Bài trước
left Bài trước
left Request Parameter và Path Variable
Bài tiếp theo
Data binding trong form right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team