Lớp ModelAndView

ModelAndView là gì?

Lớp ModelAndView là nơi chứa 2 class là Model và View trong framework MVC web. 2 lớp này riêng biệt, không giống nhau. ModelAndView thì đơn thuần là chứa 2 thằng trên để giúp controller có thể return được cả model và view trong 1 giá trị duy nhất. View được giải quyết bởi đối tượng ViewResolver còn Model chính là dữ liệu được chứa trong Map.

Cú pháp tạo ModelAndView

new ModelAndView (logical_name_of_View, logical_name_of_model_data, actual_value_of_model_data)

Giải thích

  • logical_name_of_View : tên của view chúng ta muốn hiển thị dữ liệu
  • logicalname of model_data : tên của model chứa dữ liệu
  • actual_value_of_model_data : gia trị của model chứa dữ liệu
Bài trước
left Bài trước
left Model and View là gì
Bài tiếp theo
Lớp Model và ModelMap right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team