Hello World với Spring Boot

Hello World với Spring Boot

Trong phần hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn tạo ứng dụng Spring boot đơn giản để hiển thị ra dòng chữ:Hello World!

Các bước thực hiện

Bước1:Truy cập vào:https://start.spring io

Tạo ứng dụng spring boot với thông số sau tao ung dung Bước2:Mở IntellJ Idea.

Mở project vừa tạo và tổ chức lại thư mục dự án như sau: to chuc thu muc Bước3:Cài đặt GreetingController

package com.codelean.controller;
import org.springframework.web.bind.annotation RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation RestController;

@RestController
public class GreetingController{
  @RequestMapping(value="/home")
  public String greeting(){
    return"Hello World!";
 }
}

Bước4:Điều chỉnh lại file GreetingSpringbootApplication

package com.codelean.app;
import org.springframework.boot Spring Application;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;

@SpringBootApplication
@ComponentScan("com.techmely")
public class GreetingSpringbootApplication{
  public static void main(String[]args){
    SpringApplication.run(GreetingSpringbootApplication.class,args);
 }
}

Bước5:Cấu hình và chạy ứng dụng http://localhost:8080/home

Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team