Webservice là gì

Webservice là gì?

Webservice là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa các hệ thống. Tóm gọm

  • Là phương thức giao tiếp giữa hai thiết bị qua mạng.
  • Là ứng dụng hoặc thành phần ứng dụng để giao tiếp.
  • Là tập hợp các tiêu chuẩn hoặc giao thức để trao đổi thông tin giữa hai thiết bị hoặc ứng dụng.

Các ứng dụng phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên các nền tảng khác nhau, có thể sử dụng các dịch vụ web để trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính. Web service hoạt động một cách độc lập không phụ thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào. Các ứng dụng java, .net hoặc PHP… có thể giao tiếp với các ứng dụng khác thông qua web service.

Các thành phần của web service

Nền tảng web service cơ bản là XML HTTP. Tất cả các web service chuẩn đều hoạt động bằng các thành phần sau:

  • SOAP (là viết tắt của Simple Object Access Protocol) – giao thức truy cập đối tượng đơn giản: SOAP là một giao thức dựa trên XML đơn giản cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin qua HTTP.

  • UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) - UDDI là một tiêu chuẩn dựa trên XML để mô tả, xuất bản và tìm kiếm các dịch vụ web.

  • WSDL (Web Services Description Language) – ngôn ngữ định nghĩa web service: WSDL là một ngôn ngữ dựa trên XML để mô tả các dịch vụ web và cách truy cập chúng.

Các lợi ích mang lại từ Web service

  • Hiển thị chức năng hiện có sẵn trên mạng. Một dịch vụ web service là một đơn vị mã, được quản lý có thể được gọi từ xa bằng cách sử dụng HTTP. ...
  • Mang đến khả năng tương tác cao. ...
  • Có giao thức chuẩn hóa. ...
  • Truyền thông chi phí thấp.
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team