Câu hỏi

1 prop là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Hầu hết các components có thể được tùy chỉnh khi chúng được tạo ra cùng với các parameters khác nhau. Những parameters này được gọi là props. Ví dụ, 1 component React Native cơ bản là Image, khi bạn tạo 1 image, bạn sử dụng 1 prop tên là source để quản lý image đó show như thế nào

```js import React, { Component } from "react"; import { ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail