Câu hỏi

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Một hàm ẩn danh là một hàm được khai báo mà không có bất kỳ định danh được đặt tên nào để tham chiếu đến nó.

```ts // Ví dụ hàm bình thường

function printHello() { co...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail