Câu hỏi

Applet classloader là gì và nó cung cấp những gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Khi một applet được tải qua internet, applet sẽ được tải bởi applet classloader.

Classloader thực thi phân cấp Java namespace. Ngoài ra, classloader ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail