Câu hỏi

Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa các phương thức destructor, disposefinalize?

Câu trả lời

Theo thuật ngữ C#, destructorfinalize về cơ bản là các khái niệm có thể hoán đổi cho nhau và nên được sử dụng để giải phóng các tài nguyên...

Bạn cần đăng nhập để xem