Câu hỏi

Bạn hiểu gì về phạm vi trong Angular?

Câu trả lời

Phạm vi trong Angular là một khái niệm quan trọng để quản lý dữ liệu và tương tác giữa các thành phần trong ứng dụng. Nó được sử dụng để liên kết dữ liệu và chức năng giữa HTML (chế độ xem) và JavaScript (bộ đ...

Bạn cần đăng nhập để xem