Câu hỏi

Bạn hiểu nguyên tắc đóng mở như thế nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Nguyên tắc Đóng mở quy định rằng bất kỳ lớp, thành phần hoặc thực thể nào phải mở để mở rộng nhưng đóng để s...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một phương thức synchronized để trả về thực thể Singleton trong môi trường đa luồng?

Xem câu trả lời detail

Thread-safe với Singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Lợi thế của dùng prototype so với dùng toán tử new là gì?

Xem câu trả lời detail

Các thành phần trong Composite Entity?

Xem câu trả lời detail