Câu hỏi

Bạn thực hiện các request AJAX trong Lifecycle event nào và tại sao?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Các request AJAX nên được thực hiện trong componentDidMount lifecycle event, bởi vì:

  • Việc thực hiện các thuật toán đối chiếu sự thay đổi của React có khả năng bắ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail