Câu hỏi

Các bước cần thực hiện để cấu hình git repo để nó chạy quá trình kiểm tra code trước khi thực hiện bất kỳ commit nào?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Sanity testing còn gọi là smoke testing là một quy trình được sử dụng để xác định xem có hợp lý để tiến hành thử nghiệm hay không.

Git repo cung cấp một hook gọi là pre-com...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Blue/Green Deployment Pattern?

Xem câu trả lời detail

Giải thích kiến trúc Jenkins?

Xem câu trả lời detail

Giải thích khái niệm "Shift left to reduce failure" trong DevOps?

Xem câu trả lời detail

DevOps pipeline là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Continuous Deployment và Continuous Delivery?

Xem câu trả lời detail