Câu hỏi

Các tính năng thời gian của Node.js?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Các hàm Set Timer:

  • setImmediate() : chạy ngay lập tức (thực ra nó sẽ chạy ở lần lặp tiếp theo...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để đo lường hiệu suất của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Các luồng worker khác gì với cluster?

Xem câu trả lời detail

WASI là gì?

Xem câu trả lời detail

Thread pool là gì?

Xem câu trả lời detail