Câu hỏi

Các ứng dụng Hybrid là những ứng dụng mà thực tế chúng chạy chậm hơn so với ứng dụng Native, vậy React native có giống như các ứng dụng Hybrid không?

entry
Ẩn câu trả lời detail

React native biên dịch ra 1 ứng dụng mobile thật sự và c...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Khi nào componentWillRecieveProps được gọi?

Xem câu trả lời detail

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Xem câu trả lời detail

Bạn thực hiện các request AJAX trong Lifecycle event nào và tại sao?

Xem câu trả lời detail

Keys là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail

Refs là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail