Câu hỏi

Cách Ansible hoạt động?

Câu trả lời

Ansible có hai loại server:

  • Máy điều khiển
  • Nút

Để điều này hoạt động, Ansible được cài đặt trên máy điều khiển bằng cách sử...

Bạn cần đăng nhập để xem