Câu hỏi

Cách sử dụng state trong React Native?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Nó dùng cho điều khiển component. Biến dữ liệu có thể lưu trong state, và nó có thể thay đổi giá trị bất cứ lúc nào. Ví...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail