Câu hỏi

Chúng ta có thể tạo một ứng dụng Angular kết xuất ở máy chủ không?

Câu trả lời

Tất nhiên! Bạn hoàn toàn có thể tạo một ứng dụng Angular có khả năng kết xuất phía máy chủ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Angular Universal, một công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng Angular với khả năng SSR (Server-Side Rendering).

Khi sử dụng Angular Universal, ứng dụng A...

Bạn cần đăng nhập để xem