Câu hỏi

Chuỗi ký tự trong Golang?

Câu trả lời

Chuỗi ký tự là những biến lưu trữ các hằng chuỗi có thể là một ký tự đơn lẻ hoặc c...

Bạn cần đăng nhập để xem