Câu hỏi

Có phải lớp và cấu trúc giống nhau?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Không, lớp và cấu trúc không giống nhau. Mặc dù chúng có vẻ giống nha...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Có thể chạy ứng dụng Java mà không triển khai các khái niệm OOP?

Xem câu trả lời detail

Garbage collection trong OOP là gì?

Xem câu trả lời detail

Xử lý ngoại lệ như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Ngoại lệ là gì?

Xem câu trả lời detail

Các chỉ định truy cập là gì và ý nghĩa của chúng?

Xem câu trả lời detail