Câu hỏi

Cú pháp của React ES6 khác thế nào khi so với ES5 như thế nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Require và Import:

// ES5
var React = require("react");

// ES6
import React from "react";

Export và Exports

// ES5
module.exports = Component;

// ES6
export default Component;

Component v...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail