Câu hỏi

Đệ quy là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Đệ quy là một kỹ thuật lặp đi lặp lại một hoạt động bằng cách tự gọi hàm lặp đi lặp lại cho đến khi nó đi đến kết quả.

```js fu...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst

Xem câu trả lời detail

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();
 • A: 21
 • B: undefined
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError
Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess
Xem câu trả lời detail