Câu hỏi

Giải thích cách kết nối cơ sở dữ liệu trong Python Flask?

Câu trả lời

Flask hỗ trợ ứng dụng chạy trên nền cơ sở dữ liệu (RDBS). Hệ thống như vậy đòi hỏi phải tạo một lược đồ (schema), điều này yêu cầu chuyển đổi tệp s...

Bạn cần đăng nhập để xem