Câu hỏi

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Trong .NET, Finalize và Dispose đều được sử dụng để giải phóng tài nguyên. Tuy nhiên, cách sử dụng của chúng khác nhau.

Phương thức Finalize được gọi khi đối tượng của bạn được thu gom rác và bạn không có gì đảm bảo khi nào điều này ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail