Câu hỏi

Giải thích cách sử dụng FinalizeDispose?

Câu trả lời

Trong .NET, FinalizeDispose đều được sử dụng để giải phóng tài nguyên. Tuy nhiên, cách sử dụng của chúng khác nhau.

Phương thức Finalize được gọi khi đối tượng của bạn được thu gom rác và bạn không có gì đảm bảo khi nào điều n...

Bạn cần đăng nhập để xem