Câu hỏi

Giải thích Kế thừa trong Python?

Câu trả lời

Thừa kế cho phép một lớp để đạt được tất cả các thành viên (nói thuộc tính và phương pháp) của một lớp khác. Thừa kế cung cấp khả năng sử dụng lại m...

Bạn cần đăng nhập để xem