Câu hỏi

Giải thích Kế thừa trong Python?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Thừa kế cho phép một lớp để đạt được tất cả các thành viên (nói thuộc tính và phương pháp) của một lớp khác. Thừa kế cung cấp khả năng sử dụng lại m...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách kết nối cơ sở dữ liệu trong Python Flask?

Xem câu trả lời detail

Biến cục bộ và biến toàn cục trong Python là như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Django, Pyramid và Flask là gì?

Xem câu trả lời detail

Trình bày một thuật toán sắp xếp cho một tập dữ liệu số trong Python?

Xem câu trả lời detail

Muốn xóa một file trong Python thì làm sao?

Xem câu trả lời detail