Câu hỏi

Giải thích lệnh @dynamic và @synthesize trong Objective-C?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • @synthesize: Lệnh này tạo ra các phương thức getter và setter trong thuộc tính và hoạt động cùng với lệnh @dynamic. Theo mặc định, @synthesize tạo một biến có cùn...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Cách triển khai storage và persistence trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Giải thích lệnh @dynamic và @synthesize trong Objective-C?

Xem câu trả lời detail

Dynamic dispatch là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa strong, weak, readonly và copy?

Xem câu trả lời detail