Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa ES5 và ES6

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • ECMAScript 5 (ES5): Phiên bản thứ 5 của ECMAScript, ra mắt vào năm 2009. Phiên bản này đã được thực hiện khá hoàn chỉnh trên tất cả các trình duyệt hiện đại.
  • ECMAScript 6 (ES6) / ECMAScript 2015 (ES2015): Phiên bản thứ 6 của ECMAScript, ra mắt vào năm 2015. Phiên bản này đã được triển khai trong hầu hết các trình duyệt hiện đại

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa ES5 và ES6:

Arrow functions & string interpolation:

const greetings = name => {
  return `hello ${name}`;
};
// or
const greetings = name => `hello ${name}`;

...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getPersonInfo(one, two, three) { console.log(one); console.log(two); console.log(three); } const person = "Lydia"; const age = 21; getPersonInfo`${person} is ${age} years old`; ``` - A: `"Lydia"` `21` `["", " is ", " years old"]` - B: `["", " is ", " years old"]` `"Lydia"` `21` - C: `"Lydia"` `["", " is ", " years old"]` `21`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript let number = 0; console.log(number++); console.log(++number); console.log(number); ``` - A: `1` `1` `2` - B: `1` `2` `2` - C: `0` `2` `2` - D: `0` `1` `2`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function sum(a, b) { return a + b; } sum(1, "2"); ``` - A: `NaN` - B: `TypeError` - C: `"12"` - D: `3`

Xem câu trả lời detail