Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa "managed" code và "unmanaged" code?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Managed code không được biên dịch thành mã máy mà sang một ngôn ngữ trung gian được một số dịch vụ trên máy thông dịch và thực thi, do đó nó đang h...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail