Câu hỏi

Giải thích về git reflog là gì?

Câu trả lời

git reflog là một lệnh trong Git được sử dụng để xem lại lịch sử của các thao tác thay đổi trên các tham chiếu (references) trong Git repository, bao gồm cả các commit,...

Bạn cần đăng nhập để xem