Câu hỏi

Giải thích ý nghĩa các CSS selectors dưới đây?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • div, p: chọn tất cả các thẻ div và tất cả các thẻ p.
  • `div...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail