Câu hỏi

Hãy xem xét tình huống mà bạn đang viết các lớp để cung cấp dữ liệu thị trường và đột nhiên ta chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc là chuyến hướng đến Direct Exchange Feed. Bạn sẽ tiếp cận vấn đề này như thế nào để thiết kế hệ thống?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Ta có thể làm bằng cách dùng một interface là MarketData sẽ ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một phương thức synchronized để trả về thực thể Singleton trong môi trường đa luồng?

Xem câu trả lời detail

Thread-safe với Singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Lợi thế của dùng prototype so với dùng toán tử new là gì?

Xem câu trả lời detail

Các thành phần trong Composite Entity?

Xem câu trả lời detail