Câu hỏi

Hãy xem xét tình huống mà bạn đang viết các lớp để cung cấp dữ liệu thị trường và đột nhiên ta chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc là chuyến hướng đến Direct Exchange Feed. Bạn sẽ tiếp cận vấn đề này như thế nào để thiết kế hệ thống?

Câu trả lời

Ta có thể làm bằng cách dùng một interface là MarketData sẽ ...

Bạn cần đăng nhập để xem