Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

  function addToList(item, list) {
    return list.push(item);
  }

  const result = addToList("apple", ["banana"]);
  console.log(result);
  • A: ['apple', 'banana']
  • B: 2
  • C: true
  • D: undefined

Câu trả lời

Đáp án: B

Hàm .push() trả về độ dài của mảng mới! Trước đó, mảng chỉ hồm một p...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi