Câu hỏi

Khi nào sử dụng LinkedList thay vì ArrayList trong Java?

senior
Ẩn câu trả lời detail

LinkedList và ArrayList là hai cách triển khai khác nhau của List interface. LinkedList triển khai nó với một danh sách được liên kết kép...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail