Câu hỏi

Kiến trúc Android là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Kiến trúc của Android gồm các tầng khác nhau trong Android Stack. Nó bao gồm hệ điều hành, middleware và ứng dụng. Mỗi tầng trong kiến trúc Android cung cấp các dịch vụ khác nhau cho tầng ngay trên nó.

5 tầng trong Android:

  • Linux Kernel - Nó chịu trách nhiệm về trình điều khiển thiết b...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail