Câu hỏi

Làm thế nào để bạn biết được client nào đang thực hiện yêu cầu đối với servlet của bạn?

Câu trả lời

Lớp ServletRequest có các chức năng để tìm ra địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của client. getRemoteAddr() lấy địa chỉ IP của client và getRemoteHost() lấy tên máy chủ của client.

package com.javacodegeeks.snippets....
Bạn cần đăng nhập để xem