Câu hỏi

Làm thế nào để bạn biết được client nào đang thực hiện yêu cầu đối với servlet của bạn?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Lớp ServletRequest có các chức năng để tìm ra địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của client. getRemoteAddr() lấy địa chỉ IP của client và getRemoteHost() lấy tên máy chủ của client.

```java package com.javacodegeeks.snippets....

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail