Câu hỏi

Làm thế nào để chỉ định các đơn vị trong CSS? Những cách khác nhau để làm điều đó là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Có nhiều cách khác nhau để chỉ định các đơn vị trong CSS như px, em, pt, phần trăm (%).

  • Pixel (px) cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết và duy trì că...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail