Câu hỏi

Lập trình hướng đối tượng là gì?

Câu trả lời

OOP (Object-Oriented Programming) là một mô hình lập trình để giải quyết vấn đề xoay quanh khái niệm "Đối tượng". Đối tượng có thể được xem như là các thể hiện của thực thế ở thế giới thực như là lớp, chúng chứa một số đặc điểm và hành vi được chỉ định trong lớp mẫu.

Ở các ngôn ngữ đơn giản, một lớp ...

Bạn cần đăng nhập để xem